Xtra group zumba dance

Xtra group zumba dance Τρίτη  και Πέμπτη στις 20.30.Έναρξη Πέμπτη 29/10,κλείστε θέση στο app academysportsclub.Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Xtra group zumba dance Tuesday and Thursday at 20.30. Starting Thursday 29/10, book a place in the app academysportsclub. Limited number of seats.